Vlny veder jako třírozměrné jevy

Název projektu: Vlny veder jako třírozměrné jevy

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Období řešení: 2023-2025

Řešitelský tým: Ondřej LHOTKA, Jan KYSELÝ, Eva PLAVCOVÁ, Jan STRYHAL, Martin HANEL, Zuzana BEŠŤÁKOVÁ

Anotace: Vlny veder jsou považovány za jednu z největších hrozeb současné změny klimatu. Prvotní studie používající jednorozměrná staniční data byly postupně doplněny pracemi využívající pokročilejší dvourozměrné datové produkty, vzniklé interpolací staničních dat do pravidelné sítě uzlových bodů. To umožnilo zachycení prostorových charakteristik vln veder, nicméně nebylo možné studovat vertikální profily meteorologických veličin. Vedle radiačního ohřívání povrchu během jasných dnů mají totiž na vlastnosti vln veder vliv i horizontální advekce a adiabatické ohřívání vzduchu během jeho poklesu. Pro řádné studium těchto procesů jsou ovšem nutná data z volné atmosféry. Abychom mohli pokročit v poznání mechanismů vzniku vln veder, navrhujeme tento projekt, který cílí na studium atmosférické cirkulace a vazeb mezi zemským povrchem a atmosférou jako kombinovaného mechanismu, který určuje vlastnosti vln veder v trojrozměrném prostoru. K dosažení cílů projektu uvedených níže budou využity nejnovější reanalýza ERA5 a regionální klimatické modely z projektu CORDEX.

 

AKTUALITY

 

2024-06-14: Nový článek "Three-dimensional analysis reveals diverse heat wave types in Europe" byl publikován v impaktovaném časopise Communications Earth and Environment. Článek pojednává o novém konceptu klasifikace vln veder na základě vývoje vertikálních profilů teplotních odchylek ve třech vybraných regionech Evropy. Vlny veder v období 1979-2022 byly klasifikovány do čtyř typů (near-surface, lower-troposheric, higher-tropospheric, omnipresent), které se od sebe liší délkou, načasováním během léta a vazbou k půdní vlhkosti. Tyto zjištění ukazují na různé mechanismy vzniku vln veder v Evropě, které by měly být brány v úvahu v navazujících studiích. 

commsenv_banner.jpg

2024-04-18: Pokrok v analýze třírozměrných charakteristik vln veder v klimatických modelech byl prezentován na mezinárodní konferenci EGU 2024 ve Vídni. Příspěvek s názvem "Capability of regional climate models to reproduce three-dimensional (3D) characteristics of heat waves" demonstroval rozdíly mezi klimatickými modely v četnosti, délce a načasování jednotlivých typů vln veder, získaných na základě jejich třírozměrných charakteristik.

2023-09-28 První výsledky týkají se schopnosti klimatických modelů simulovat trojrozměrné charakteristiky vln veder byly představeny na mezinárodní konferenci ICRC-CORDEX 2023 v Terstu. Příspěvek s názvem "Three-dimensional characteristics of heat waves in CORDEX RCMs" představil simulace mimořádných vln veder z let 1994 a 2007 ve střední Evropě pomocí modelů z aktivity CORDEX.

2023-09-08: Na mezinárodní konferenci EMS 2023 v Bratislavě byl prezentován příspěvek s názvem "Recent European heat waves under three dimensional insight", který pokrýval první výsledky tohoto projektu. Především šlo o vertikální profily nedávných vln veder z let 2018, 2021 a 2022.