Budoucí klima

Mapy ukazují změny teplot (aditivni zmeny, tedy o kolik stuňů se změní) a srážkových úhrnů (percentualni zmeny, tedy o klik procent se změní) pro zadané období, emisní scénář a klimatickou citlivost. Změny jsou spočteny z výstupů 40 Globálních klimatických modelů (GCM) a jsou vztaženy k referenčnímu období 1961-1990 nebo 1981-2010. Barva jednotlivých gridů (obdélníčků) reprezentuje medián hodnot změn podle jednotlivých GCM modelů, tvar symbolu gridu reprezentuje mezimodelovou variabilitu, tedy jak moc se modely mezi sebou liší (STD / MED, kde STD a MED jsou standardní odchylka a medián hodnot podle 40 GCM). Čím je pole gridu barevnější, tím lepší je shoda modelů a tedy i pravděpodobnost, že uvedená hodnota nastane.

Změny teploty a srážek (2 sezóny + rok)

Letní teploty

dT-2080s-1970s-RCP85-GCM-SU.png

Letní srážky

dP-2080s-1970s-RCP85-GCM-SU.png

Zimní teploty

dT-2080s-1970s-RCP85-GCM-WI.png

Zimní srážky

dP-2080s-1970s-RCP85-GCM-WI.png

Celoroční teploty

dT-2080s-1970s-RCP85-GCM-YR.png

Celoroční srážky

dP-2080s-1970s-RCP85-GCM-YR.png