Vědecký článek: Ověření schopností regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX simulovat mechanismy vzniku výrazných vln veder

22/07/2019

Dlouhotrvající období velmi vysokých teplot jsou nebezpečná pro lidskou společnost i ekosystémy. Od 90. let 20. století bylo ve střední Evropě zaznamenáno těchto událostí neobvykle mnoho a vzhledem k probíhající změně klimatu panují obavy, že se jejich četnost bude nadále zvyšovat. Pro podrobnější rozbor možných budoucích teplotních extrémů je třeba analyzovat výstupy klimatických modelů pro nedávné klima. Cílem této práce bylo ověřit schopnosti regionálních klimatických modelů z projektu EURO-CORDEX simulovat výrazné vlny veder, s důrazem na porovnání mechanismů vzniku simulovaných událostí s reálnými daty.

Pro tyto účely byly na základě teplotních odchylek, délky a plošného rozsahu vybrány z pozorovaných dat 3 nejintenzivnější (referenční) horké vlny ve střední Evropě (1994, 2006 a 2015). Všechny tyto události byly spjaty s převládajícím jihovýchodním prouděním, deficitem půdní vlhkosti a nadprůměrným množstvím dopadajícího slunečního záření. Velké množství použitých modelů simulovalo toto společné působení velkoměřítkového proudění a lokálních vazeb zemský povrch–atmosféra s obtížemi. To mělo například za následek simulaci výrazné horké vlny i přes nepříznivé cirkulační podmínky, které byly kompenzovány extrémním nedostatkem půdní vlhkosti. Během některých simulovaných vln veder fungoval tento kompenzační mechanismus i obráceně. Výsledky práce ukazují na rozdílné mechanismy vzniku výrazných horkých vln v klimatických modelech oproti pozorování, což by mělo být bráno v úvahu při interpretaci výskytu těchto událostí v možném budoucím klimatu.

 clanek_Lhotka_18_HW.jpg

 Obr.: (A) Součet kladných odchylek denní maximální teploty vzduchu od 90% kvantilu jejího letního rozdělení během výrazné horké vlny v létě 2015. (B) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře (barevná stupnice) a odchylky od průměrného stavu (čáry) během totožné události. (C) Stejné jako B, ale pro výšku geopotenciální hladiny 500 hPa.

 

Zdroj:

Lhotka O. - Kyselý J. - Plavcová E.: Evaluation of major heat waves’ mechanisms in EURO-CORDEX RCMs over Central Europe. Climate Dynamics50, č.11-12 (2018), s. 4249-4262.